Vítejte na stránkách ETOILE CZ a.s.

 

Společnost ETOILE CZ a.s. je nestátní zdravotnické zařízení provozující oddělení následné intenzivní péče (NIP) v Praze 2 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, které přijímá pacienty po kritickém onemocnění či úrazu a jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí.

 

Charakteristika zařízení

 

V posledních desetiletích došlo ve světě i České republice k výrazným pokrokům v oblasti vědy, zdravotní péče i organizace zdravotnictví. Všech tyto změny vedou ke stavu, kdy se neustále zvyšuje procento pacientů, kteří přežívají poranění i onemocnění, která v nedaleké minulosti vedla téměř výlučně k úmrtí postiženého. Řada těchto pacientů je hospitalizována dlouhodobě a je po značnou část pobytu ve zdravotnickém zařízení závislá na podpoře základních životních funkcí, například na umělé plicní ventilaci. 


S výše uvedenými skutečnostmi úzce souvisí narůstající potřeba vzniku oddělení specializujících se právě na problematiku péče o tento typ pacientů. Není zcela ideální, když jsou popsaní pacienti hospitalizováni déledoběji na odděleních akutní péče, ať již se jedná o oddělení anesteziologicko-resuscitační (ARO) či o jednotky intenzivní péče (JIP). Tato oddělení jsou primárně specializována na urgentní péči o kriticky nemocné pacienty a tomu odpovídá i jejich architektura a vybavení. Nejsou ideálně uzpůsobeny k dlouhodobé péči vyžadující různá specifika.


Na oddělení následné intenzivní péče (NIP) jsou přijímáni pacienti po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji podporu dýchání. Pacient jsou přijímáni ze všech typů oddělení intenzivní i resuscitační péče. Nejčastěji přijímáme pacienty po úrazech hlavy či komplikovaných úrazech více orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, pacienty po závažných cévních mozkových příhodách, po rozsáhlých operacích a pacienty s nejrůznějšími chronickými onemocněními plic.  


Úkolem dlouhodobé intenzivní péče je nejen vyřešení, resp. dořešení, akutního zdravotního problému, ale i nácvik základních životních dovedností a počátek snahy o resocializaci pacienta. Tento proces je komplexní. Zahrnuje jak péči lékařů (anesteziologů, resp. intenzivistů), specializovaných zdravotních sester, fyzioterapeutů, tak i dalších specialistů, jako je sociální pracovnice, psycholog a logoped. Nezastupitelnou roli v celém procesu léčby a resocializace pacienta hraje, pochopitelně, i rodina a její, pokud možno co nejčastější návštěvy. V některých případech je možné, po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem, aby se rodina i přímo podílela například na rehabilitaci, výživě či nácviku některých základních životních návyků svého příbuzného.


Cílem oddělení NIP je pokračování v zavedeném základním léčebném procesu u pacienta, zbavení jeho závislosti na podpoře základních životních funkcí (pokud to povaha onemocnění vůbec umožňuje), intenzivní každodenní fyzioterapie a zahájení, případně pokračování v nácviku základních životních návyků, ať se již jedná o schopnost komunikace s okolím, příjem potravy či vyměšování. Ve velké míře se na oddělení využívá principů bazální stimulace, která významně podporuje a urychluje komplexní léčebný proces.


Úkol oddělení NIP je ukončen obvykle ve chvíli, kdy se podaří stav pacienta zlepšit natolik, že již nadále není závislý na podpoře základních životních funkcí. Pacient je schopen dýchat bez jakékoliv podpory, je schopen účinně odkašlat a přijímat potravu. V tomto okamžiku přistupujeme k překladu pacienta podle jeho celkového stavu typicky na některé z  uvedených oddělení: lůžkové rehabilitační oddělení, interní oddělení, neurologické oddělení, chirurgické oddělení, lůžka následné péče, případně oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) u pacientů, kteří ještě mohou chvílemi vyžadovat zvýšenou péči o dýchací cesty.